Lovgrundlag

BEK73, §11, stk. 4: 

Virksomheder, der er godkendt af Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller kan udføre vedligeholdelse og service på stall-regulerede vindmøller med en installeret effekt til og med 600 kW, jf. §§ 10 og 11.

BEK73, Bilag 2, stk. 2:

En godkendelse efter bekendtgørelsens § 11, stk. 4, gives til servicevirksomheder, der kan dokumentere ekspertise vedrørende vedligeholdelse og service af vindmøller, herunder at de råder over personale med dokumenteret erfaring.

Godkendelsen kan gives på grundlag af en fremsendt ansøgning til Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for Vindmøller.

Ansøgningen skal som minimum være bilagt:

  1. Liste over vindmølletyper der ønskes godkendelse til at servicere.
  2. Liste over anvendte manualer for vedligeholdelse og service af de enkelte mølletyper og nødvendige opdateringer med nummer/navn på manualerne.
  3. Dokumentation af erfaringer vedrørende vedligeholdelse og service af de pågældende vindmølletyper.
  4. Oversigt over personalets uddannelser og kvalifikationer.
  5. Dokumentation for et implementeret kvalitetsstyringssystem for vedligehold og service på de aktuelle mølletyper med rotorareal på over 200 m2.

Godkendelsessekretariatet kan til brug for sagsbehandlingen anmode om supplerende materiale.

Praksis

For at blive godkendt til at servicere stall-regulerede møller op til 600kW, udfyldes ansøgningen (kan findes under Blanketter som både Word- og PDF dokument). Denne fremsendes til EGV, sammen med relevante bilag. Bilagene bør, udover de ovenfor listede dokumenter, desuden omfatte;

  • Beredskabsplan (se evt. DTU notat vedr. dette under Publikationer)
  • Process for indberetning af service til Energinet.dk
  • Process for anmeldelse af større skader og skader af sikkerhedsmæssig betydning, jf BEK73, §10, stk. 4
  • Skabelon for servicerapport, der udleveres til kunden
  • Process/Tjekliste for håndtering af udvidet service på møller opstillet længere end designlevetiden (sædvanligvis 20 år)

Giv venligst dokumenterne et sigende navn, og husk at tydeligt gøre opmærksom på at eventuelle ændringer. Anvend desuden versionsnumre. Dokumenterne sendes samlet til:

 

via mail:

vindmoellegodkendelse@dtu.dk

 

via post:

Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller

DTU Vindenergi, Risø campus

Frederiksborgvej 399

4000 Roskilde