Typecertificering af møller >40m2

En typecertificering er en eftervisning af, at en vindmølle er designet i overensstemmelse med de gældende standarder.

Formålet med certificeringen er at sikre, at alle vindmøller opstillet i Danmark, er designet og fremstillet i overensstemmelse med de gældende standarder og krav herunder sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed samt elektrisk sikkerhed. Derudover sikrer den, at kvalitetsmæssige forhold som levetid, ydeevne, pålidelighed og støjafgivelse er korrekt belyst og dokumenteret.

En dansk typegodkendelse omfatter følgende moduler:

 

 

Alle moduler er obligatoriske i Danmark, herunder også en kildestøjmåling, der ikke er obligatorisk i henhold til DS/EN/IEC 61400-22. Som konsekvens af dette, skal et typecertifikat, for at være gyldigt i Danmark, indeholde en tydelig reference til BEK73. 

 

 

  • Et A-typecertifikat er det endelige certifikat på en markedsklar vindmølle med en gyldighed på 5 år
  • Et B-typecertifikat er af midlertidig karakter af højst er af 1 års varighed, typisk er der nogle ikke-sikkerhedsrelaterede udeståender. B certifikatet erstattes normalt af et A-certifikat ved udløbet.
  • Et Prototypecertifikat gælder for en specifik mølle, på en bestemt placering, og har en gyldighed på op til 3 år. Efter udløbet af certifikatet, skal der enten udarbejdes et nyt prototypecertifikat, et §8 certifikat, eller møllen skal nedtages.
  • Et §8 certifikat gælder for en specifik mølle, på en bestemt placering og omfatter ombygning, flytning eller fortsat drift.

 

Typecertificering af møller <40m2

Vindmøller med et rotorareal på 40m2 og derunder og som anvendes til elproduktion kan typegodkendes efter IEC standarderne, i lighed med møller >40m2, eller på et særligt dansk grundlag, i henhold til:

BEK73, bilag 1:

Producenten eller leverandøren kan for vindmøller med et rotorareal over 5 m2 til og med 40m2 vælge certificering efter nedenstående krav eller krav svarende hertil, jf. § 5, stk. 2 i stedet for certificering efter § 5, stk. 1.

Certifikat til forsøg og demonstration, herunder prototypecertifikat kan gives på baggrund af en vurdering af vindmøllens strukturelle sikkerhed, jf. § 2, men omfatter ikke kvalitets- ydelses- og driftsmæssige forhold. Det vil sige, at certificeringen skal omfatte de i pkt. 1.1., nr. 1-3 nævnte krav eller krav svarende hertil.

1.1.
Certificeringen skal som minimum omfatte en afprøvning af styrken af tårn og rotorkomponenter (vinger) og en efterfølgende funktions- og driftsafprøvning. endvidere skal der gennemføres en verificering af en beregning af rotor og tårn med de ved afprøvningen anvendte laster. Afprøvningen skal som minimum omfatte:

  1. En afprøvning af styrken af et opstillet vindmølletårn udsat for et vandret træk på min. 300 Newton/m2 rotorareal i navhøjde.
  2. En statisk afprøvning af de enkelte rotorkomponenter monteret i prøvestand med min. 300 Newton/m2 rotorareal/antal rotorkomponenter. Rotorkomponenten belastes i 2/3 radius fra roden med træk i flapvis retning. Ved lodret akslede vindmøller belastes de enkelte rotorelementer tilsvarende i forhold til rotorbladenes fastgøringspunkt (eller punkter) på akslen med tillæg af den for rotorelementet udregnede centrifugalkraft.
  3. En afprøvning af vindmøllens anordning mod løbsk kørsel. Anordningen skal afprøves ved en vindhastighed på minimum 25 pct. over nominel vindhastighed dog mindst 12m/s.
  4. Der skal være udarbejdet en vejledning, der oplyser brugeren om anordningens virkemåde, udførelse af løbende kontrol og afprøvning, jf. nr. 3.
  5. En driftsafprøvning af et eksemplar af vindmøllen indtil der er opnået en elproduktion svarende til minimum 500 fuldlasttimer. Prøveperioden skal dog minimum være på 3 måneder under danske vindforhold eller tilsvarende udenlandske vindforhold, og i prøveperioden skal det mindst 2 gange forekomme, at middelvindhastigheden i en sammenhængende 6-timers periode er over 12 m/s. Der skal som minimum gennemføres måling af vindhastighed, effekt og energiproduktion.

1.2.
Certificeringen skal indeholde en kildestøjsmåling, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 3.

1.3.
Til brug for opstilling af vindmøllen skal vindmøllens strukturelle sikkerhed vurderes i forhold
til den ønskede fundamentkonstruktion.

 

 

Møller i denne kategori kan valgfrit typecertificeres efter de europæiske og internationale standarder på området ved DS/EN61400-22 og DS/EN61400-2, eller efter de her beskrevne danske særkrav.

De udstedte certifikater til små vindmøller skal sikre, at vindmøllerne er tilstrækkelig holdbare og driftsikre, men certifikaternes indhold kan ikke sammenlignes med typecertifikater for de større vindmøller, idet kravene hertil er betydeligt mere omfattende.

Det forudsættes, at der, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013, foreligger installations- og brugermanual (inkl. servicemanual) på dansk, og det skal fremgå, at der er foretaget en risikovurdering af vindmøllen med henblik på at fastlægge de sikkerhedskrav, der knytter sig til vindmøllen, samt at den er konstrueret og fremstillet under hensyntagen til resultaterne af denne vurdering.

Verificeringen foretages af den certificerende virksomhed på baggrund af den af fabrikanten eller leverandøren frem-sendte dokumentation.

 

Projektcertificering af møller >200m2

Projektcertificeringen skal, sammen med typecertificeringen, sikre at de eksterne forhold omkring en påtænkt placering (vind, bølger, strøm, is, terræn og jordbund mv) lever op til gældende standarder og øvrige krav.

En dansk projektcertificering består af følgende moduler:

Projektcertificering

 

Modulet "Vurdering af installation og lokal fabrikation (Installation Evaluation)" skal kun gennemføres for vindmøller offshore, idet der dog ikke kræves tredjepartsovervågning. Vurdering af kvalitetssystemet ved installation skal i denne forbindelse inkludere både fremstilling og opstilling af hele fundamentet.

Modulet "Drifts- og vedligeholdelsesovervågning (O&M surveillance)" er ikke obligatorisk.

 

Et projektcertifikat udstedes til ejeren af vindmøllen eller vindmølleanlægget og ikke til fabrikanten af vindmølletypen (med mindre denne er den samme). Ejeren er juridisk ansvarlig for vindmøllens certificering og opstilling og den fortsatte drift af vindmøllen.

Et projektcertifikat udstedes for en bestemt placering, med møllens designlevetid som gyldighedsperiode. Omfang og indhold af dokumentationsmaterialet er afhængig af det enkelte projekts omfang.

Ansøgeren til en projektcertificering er ansvarlig for at videregive oplysninger om tekniske krav fra typecertificeringen til brug for den certificerende virksomhed, der ud-steder projektcertifikatet. Videregivelsen af oplysninger skal sikre, at den virksomhed, der certificerer projektet, har et korrekt kendskab til den eller de pågældende vindmølle-typer og skal sikre, at de projektspecifikke krav til vindmøllen er dækket af typecertificeringen.

Det vil i tilfælde af, at ikke alle udestående forhold i et midlertidigt typecertifikat er afklaret, og efter at den projektcertificerende virksomhed har vurderet behovet for ændringer af vindmøllen, være muligt at udstede et projektcertifikat med en tidsbegrænset gyldighed inden for hvilken, de krævede ændringer skal gennemføres.

Dog skal der i tilfælde af, at der udstedes et projektcertifikat på basis af et midlertidigt typecertifikat (for eksempel B-typecertifikat eller prototypecertifikat) ske en evaluering af dokumentationen for udestående forhold inden for 1. år.