Regler for opstilling af møller under 200m2 (25kW)

Typecertificering

Møller med et overstrøget areal mindre end 5m2, er undtaget kravet om typecertificering, jf. BEK73, §5 , stk. 6. De skal dog stadig overholde de øvrige krav til opstilling.

Alle møller over 5m2, skal typecertificeres. For møller under 40m2, er det i Danmark muligt få disse typecertificeret efter et forenklet regelsæt, jf. BEK73, Bilag 1. For yderligere information omkring typecertificering, se Typecertifikater.

Det er altid ejerens ansvar at møllen overholder gældende lovgivning, herunder også kravet til typecertificering. For en opdateret liste over møller med gyldigt typecertifikat, se Typecertifikater.  Et typecertifikat er personligt, dvs. det tilhører firmaet eller personen, det er udstedt til. Køber man en certificeret mølle, af en anden end indehaveren af det danske typecertifikat, fx via parallelimport, er ejeren selv ansvarlig for at kontakte en certificerende virksomhed for at få typecertificeret møllen, samt at afholde omkostningen hertil. Det er ikke lovligt at bruge det allerede eksisterende certifikat.

For at få typecertificeret en vindmølle, kontakt en certificerende virksomhed. Under fanen "Certificerende Virksomheder", ligger en liste over virksomheder, der er akkrediteret eller godkendt til at typecertificere møller til opstilling i Danmark.

Støj

Alle møller skal overholde "Bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015 om støj fra vindmøller", hvilket betyder at der skal laves en beregning af den samlede støjbelastning hos alle naboer, og møllen skal overholde de i BEK1736 fastsatte grænseværdier. Ejerens egen bolig er dog undtaget dette krav. Til brug for beregningen, skal der foreligge en kildestøjmåling på møllen, udarbejdet af en virksomhed der er enten;

  • Godkendt til at udføre kildestøjmålinger i henhold til BEK1736 (Vær opmærksom på at en sådan måling, vil kun være gyldig til opstilling af møller i Danmark)
  • Akkrediteret til at udføre kildestøjmålinger efter IEC61400-12

Virksomheden skal desuden fremgå af Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendt til at udføre "Miljømåling - Ekstern støj". Se også "Støjmåling" under fanen "Certificering" for flere oplysninger. 

Byggetilladelse

Alle møller skal have byggetilladelse, herunder skal der også foretages en VVM-screening. For nærmere oplysninger, kontakt venligst den kommune, møllen skal opstilles i.

CE-mærkning

Møller opstillet i Danmark skal være CE mærkede. Når en producent CE-mærker et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning, og han garanterer, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

CE-mærkning betyder ikke, at produktet er produceret inden for EØS. Det angiver blot, at produktet er blevet vurderet, inden det er sendt på markedet, og således opfylder lovkravene for at blive solgt. Det betyder, at producenten har sikret sig, at produktet opfylder alle relevante væsentlige krav i det eller de pågældende direktiv(er) - for møllers vedkommende drejer det sig om maskindirektivet. For mere information henvises til Sikkerhedsstyrelsen.

Tekniske Forskrifter

Møllen skal overholde de tekniske forskrifter for nettilslutning. For mere information henvises til Energinet.dk