Pristillæg til husstandsmøller

Det generelle pristillæg

Der gives i Danmark støtte til el fra husstandsvindmøller igennem enten pristillæg eller forhøjet støtte, alt efter møllens størrelse og tidspunktet for nettilslutning.

Der ydes et pristillæg til elektricitet, som leveres til elforsyningsnettet fra en husstandsvindmølle med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Pristillægget ydes til husstandsvindmøller nettilsluttet senest den 19. november 2012 og fastsættes således, at tillægget og den fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh. Dette pristillæg er tidsbegrænset til 12 år. Støtteperioden beregnes fra nettilslutningen. Hvis nettilslutningen er sket før den 1. januar 2003, regnes støtteperioden dog fra den 1. januar 2003 læs mere herom i følgende pressemeddelelse.

Ændret ansøgningsprocedure

Fra d. 1. juli 2015 gælder en ændret ansøgningsprocedure for husstandsmølleprojekter, hvortil der skal modtages pristillæg. Hvis en husstandsvindmølleejer ønsker at modtage pristillæg, skal der først ansøges om tilsagn fra Energinet.dk, før projektet kan påbegyndes, dvs. før husstandsmøllen købes og/eller etableres. Det er således en forudsætning for at kunne ansøge om tilsagn, at der er indgået en købsaftale, der er betinget af, at der opnås tilsagn. Ansøgning om tilsagn kan ske hos Energinet.dk fra ultimo august 2015. Den ændrede ansøgningsprocedure er beskrevet her.

Der gælder særlige overgangsregler for ansøgningen, hvis et projekt er påbegyndt inden 1. juli 2015, men endnu ikke er nettilsluttet. Der er yderligere informationer herom på Energinet.dks hjemmeside.

Rådgivning og vejledning

EGV administrerer den tekniske certificeringsordning for vindmøller, og har intet at gøre med afregning af strøm, pristillæg mv., og kan derfor heller ikke rådgive og vejlede herom. Alle spørgsmål vedrørende afregning bedes rettet til Energinet.dk.