Lovgrundlag

BEK73, §5, stk. 3

Certificeringen, som nævnt i stk. 1 og 2, skal endvidere omfatte en kildestøjmåling udført i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

 

Vejledning til BEK73, §5, stk. 3

Bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015 om støj fra vindmøller sammen med den tilhørende vejledning ved etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelsen indeholder anvisninger på måling af vindmøllers kildestyrke, samt bestemmelse af lavfrekvent støj.

Den, i støjbekendtgørelsen, beskrevne fremgangsmåde er i generel overensstemmelse med IEC 61400-11, og målinger udført i henhold til standarden kan lægges til grund for bestemmelse af lydeffektniveauet. De samme måledata anvendes for 1/3 oktavspektrum ned til 20 (helst 10) Hz til bestemmelsen af lavfrekvent støj. Kildestøj måles ved typecertificering og anvendes ved beregning af støjudbredelse ved projektcertificering.
Der foreligger normalt kun beregnede værdier for lydeffektniveauet på vindmøller opstillet på prototypecertifikat. Her anvendes fabrikantens estimater; indtil konkrete målinger kan anvendes.

Praksis

Støjmålinger/-beregninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af denne lov, skal udføres som “Miljømåling – ekstern støj” af et af de anførte laboratorier. Støjmålinger, som ikke er mærket “Miljømåling – ekstern støj”, eller som er udført af et laboratorium, der ikke er nævnt på listen, er orienterende målinger. Ved orienterende støjmåling forstås en måling, der er egnet til at fastslå, om det er rimeligt begrundet, at kræve en “Miljømåling – ekstern støj”.

Som udgangspunkt har EGV ikke noget med støj fra vindmøller at gøre, udover kildestøjmålingen, der ligger som en del af typecertificeringen. Området reguleres af støjbekendtgørelsen, der hører under Miljøstyrelsen, og reguleres af kommunerne. Ved støjgener fra en vindmølle, er det derfor kommunen, der skal kontaktes.

Der er dog tilfælde, hvor det mistænkes, at ombygninger, skader, manglende vedligehold af møllen eller lignende, er medvirkende til generne, og i disse tilfælde kan EGV være kommunerne behjælpelig, med at få identificeret og løst problemerne.